VIN YON MANM ÒGANIZASYON WAISN!

Depi lè WAISN te fòme an 2016, nou te akonpli bagay pwisan ansanm ki fè Eta Washington yon kote kote imigran ak refijye yo ka pwospere epi viv san yo pa pè separasyon fanmi yo:

 • Nou te rasanble yon mouvman pou travay ansanm ak youn ak lòt atravè kreyasyon WAISN an 2016.
 • Nou kreye Liy Dirèk Defans Depòtasyon WAISN nan tout eta a pou reponn ak aktivite ICE, sipòte kominote lè gen yon detansyon, epi pataje resous kominotè yo.
 • Ansanm, nou te pase lwa innovantes pou avanse dwa imigran ak refijye yo epi sispann detansyon yo.
 • Nou te fòme plis pase 1,000 manm kominote a sou fason pou pwoteje tèt yo an prezans ICE epi pou konnen dwa yo.
 • Nou te konstwi ekip repons rapid kominotè nan 22 konte pou mobilize lè ICE nan pòt nou
 • Atravè Fair Fight Bond Fund nou an nou te kole prèske 100 manm kominote ki soti nan 25 peyi ki soti nan detansyon.
 • An repons a yon pandemi mondyal, nou te pivote rezo nou an pou kreye filè sekirite pou imigran yo atravè pwogram swen sante ak asirans chomaj.
 • Nou jwenn prèske mwatye yon milya dola nan èd dirèk pou kominote imigran nou yo
 • Nou te konvoke rezo nou an atravè rasanbleman rejyonal ak nan tout eta a pou fikse direksyon mouvman nou an ak plis ankò!

NOU PWISAN, NOU RESILIAN, E NOU PAP KANPE!

N ap konstwi vizyon WAISN pou ini yon mouvman jistis imigran ki ap dirije nan Eta Washington pou demonte sistèm opresif yo epi asire yon lavi abondans pou tout imigran yo. Modèl manm nou an pral genyen òganizasyon manm ki peye kotizasyon ak moun ki patisipe aktivman nan jistis ak òganizasyon imigran yo.

Pou vin yon manm nan WAISN, òganizasyon yo dwe aplike, demontre, ak pwomèt pou travay pou pi bon enterè imigran yo atravè sèvis dirèk, defans, òganizasyon, oswa atravè lòt aksyon.

Nou anvizaje manm WAISN yo pral kolabore pou kreye yon rezo sipò nan swen ak repons rapid, pèse nan espas politik elitist ak filantwopik pou transfòme reyalite materyèl imigran yo, epi bati yon mond kote imigran san papye yo gen tout dwa politik ak ekonomik ak aksè a resous yo. nou bezwen boujonnen.

Modèl manm WAISN an entansyonèlman estriktire pou santre pouvwa ak manm kominote imigran yo ak òganizasyon imigran ki dirije yo ki sèvi dirèkteman manm kominote ki afekte yo.

Manb WAISN kreye yon espas kote gwo pouvwa òganizasyon w ak kapasite w ka tou de sipòte jistis imigran ak resevwa sipò nan men tout rezo WAISN la. Sa ki pi enpòtan, n ap konstwi yon rezo kote nou ka kontinye santre lidèchip manm kominote ki afekte yo tankou moun ki pa gen papye, Nwa, Azyatik, Zile Pasifik, Latinx, transganr, keer, ak lòt kominote imigran Sid mondyal yo. 

Antre nan rezo nou an gen ladann:

 • Aksè ak konsèy nan men ekspè nan devlopman mouvman jistis imigran, analiz, ak diskisyon.
 • Òganizasyon, politik, ak opòtinite lidèchip defans atravè inisyativ WAISN ki gen ladan Fair Fight Bond Fund, LGBTQIA Coalition, Akonpayman Imigran, ak plis ankò.
 • Sipò kontinyèl jistis lang pou òganizasyon w lan, tankou aksè nan ekipman entèpretasyon WAISN.
 • Aksè nan fòmasyon enpòtan ak rasanbleman nan tout eta a ki gen ladan Defans Depòtasyon, Repons Rapid, Konnen Dwa Ou, Organizing 101, ak plis ankò.
 • Bati yon kominote pwofesyonèl ak pèsonèl ak solidarite nan yon rezo pwogresis divès rasin nan valè feminis, dekolonyal, transnasyonal ak entèseksyon WAISN yo.

Angajman nou an se kenbe yon estrikti kotizasyon ki fè yon rezonans ak valè nou yo — mete òganizasyon ki baze sou kominote yo nan kè nou travay. Si kotizasyon yo se yon obstak, frè yo pral redwi oswa anile selon bezwen demontre. Nan fason sa a, WAISN pran angajman pou l asire ke li se sou pouvwa kominote a, pa sou lajan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kotizasyon manm yo pral ale nan konvoke, sipòte, ak enfòme bilding pouvwa imigran yo.
 
Kòm yon pati nan pwosesis aplikasyon an, w ap chwazi kantite lajan ki aplikab pou gwoup kominotè w la oswa òganizasyon w lan. Demann pou rediksyon frè oswa dispans yo fè kòm yon pati nan pwosesis aplikasyon an. Yon fwa ke manm ou te apwouve, ou pral resevwa yon fakti epi ou ka peye kotizasyon ou nan moman sa a.

Join Nou Jodi a!

Anvan w ranpli aplikasyon pou manm nou an, nou mande ou li dokiman sa yo epi konfime ke ou ann aliyman ak valè òganizasyon nou yo ak modèl manm nou yo:

Angle:

POU KESYON SOU VIN YON MANM OSWA POU ENKRI POU YOUN NAN SESYON ENFÒMASYON SOU MANM NOU YO KI PWEN, TANPRI KOULYE KOULÈ. MEMBERSHIP@WAISN.ORG

HTHT
Scroll nan tèt