សិទ្ធិរបស់អ្នកជាមួយ ICE

សិទ្ធិរបស់អ្នកជាមួយ ICE

Your rights with ICE
Your rights with ICE

ស្មាតហ្វូន៖ ចុចឱ្យជាប់លើរូបភាព ហើយជ្រើសរើស រក្សាទុក/ទាញយក

កុំព្យូទ័រ៖ ចុចកណ្ដុរស្ដាំលើរូបភាព ហើយជ្រើសរើស "រក្សាទុក" រូបភាព

Sus deechos con la Migra

Sus derechos con la migra
Sus derechos con la migra

Telefono Inteligente៖ Presione en la imagen y elija guardar/descargar

កុំព្យូទ័រ៖ Haga click-derecho en la imagen y elija “guardar” imagen

kmKM
រំកិលទៅកំពូល