Chúng tôi là một mạng lưới đấu tranh cho công lý cho người nhập cư

Nhiệm vụ của chúng ta

Bảo vệ và nâng cao sức mạnh của cộng đồng người nhập cư và người tị nạn thông qua một liên minh đa chủng tộc, đa ngôn ngữ và đa tín ngưỡng. Chiến lược tổ chức của chúng tôi giáo dục và huy động trên toàn tiểu bang để duy trì và bảo vệ quyền và phẩm giá của tất cả người nhập cư và người tị nạn, tập trung vào tiếng nói của các cộng đồng bị ảnh hưởng.

Lịch sử của chúng tôi

Tiểu bang Washington là nơi sinh sống của hơn 943.000 người nhập cư và tiếp nhận số người tị nạn nhiều thứ 8 trong số các tiểu bang. Nhiều nhóm người nhập cư và người tị nạn đã làm việc khắp tiểu bang trong nhiều thập kỷ. Trước những mối đe dọa ngày càng tăng do chính quyền Trump gây ra cho chúng tôi, chúng tôi đã liên kết lại để thành lập Mạng lưới Đoàn kết Người nhập cư Washington.

WAISN là liên minh do người nhập cư lãnh đạo lớn nhất ở Washington. Chúng tôi là một mạng lưới mạnh mẽ, do tình nguyện viên điều hành gồm các tổ chức và cá nhân vì quyền của người nhập cư và người tị nạn phân bổ trên toàn tiểu bang nhằm nỗ lực bảo vệ, phục vụ và củng cố các cộng đồng trên toàn tiểu bang. Chúng tôi nỗ lực cung cấp sự hỗ trợ, năng lực và nguồn lực cho nỗ lực của các tổ chức nhằm xây dựng quyền lực và tiếng nói thống nhất trên toàn tiểu bang. Lần đầu tiên chúng tôi đến với nhau vào tháng 11 năm 2016, để hưởng ứng kết quả của cuộc bầu cử tổng thống.

viVI
Cuộn lên trên cùng