Liên hệ chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

"*" biểu thị các trường bắt buộc

Tên*
Trường này dành cho mục đích xác thực và không được thay đổi.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi trên Facebook hoặc tại info@waisn.org. 

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi để báo cáo hoạt động nhập cư, vui lòng gọi đến đường dây nóng tại 1-844-724-3737. Nếu không, vui lòng sử dụng mẫu trên.

Báo chí gửi email hỏi thăm waisn@pacificastrategies.com.

Địa chỉ e-mail của chúng tôi là:

2420 4th Ave S
Hộp thư bưu điện #84043
Seattle, WA 98134-9998

viVI
Cuộn lên trên cùng