ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣਾ

Health Equity for Immigrants

ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਮਾਨਤਾ

WAISN ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਸਕੋਪ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

WAISN ਸਰੋਤ ਖੋਜੀ

WAISN ਰਿਸੋਰਸ ਫਾਈਂਡਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਸਹਿਯੋਗੀ, ਸਮੂਹਿਕ, ਅਪੂਰਣ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

pa_INPA
ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ