Quyền của bạn với ICE

Quyền của bạn với ICE

Your rights with ICE
Your rights with ICE

Điện thoại thông minh: Nhấn và giữ vào ảnh rồi chọn lưu/tải xuống

Máy tính: Nhấp chuột phải vào hình ảnh và chọn “lưu” hình ảnh

Sus derechos con la Migra

Sus derechos con la migra
Sus derechos con la migra

Điện thoại thông minh: Presione en la imagen và elija Guardar/descargar

Máy tính: Nhấp chuột vào hình ảnh và chọn hình ảnh “bảo vệ”

viVI
Cuộn lên trên cùng